دانلود کاتالوگ محصولات


LED
LED

 

 

 

LED
LED

 

 

 

Invention

سيستم كنترل باربرداری اتوماتيک:
اين سيستم امكان افزايش يا كاهش سرعت حركت اسپيندل در ماشين های CNC را به صورت اتوماتيک ايجاد می كند و با كمک آن در جاهايی كه سرعت بيشتر لازم باشد، ‌دستگاه با دريافت فرمان، سريعتر عمل می كند و بالعكس. با اين كار زمان، به صورت چشمگيری در عملكرد ماشين های CNC كاهش می يابد.